Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση από το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ

Μοιράσου το!

Αιτήσεις έως 30 Απριλίου 2023

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ υλοποιεί ως συμπράττων δικαιούχος φορέας μέρος του έργου με τίτλο «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και αφορά συνολικά στην υλοποίηση δράσεων από σύμπραξη φορέων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ – συντονιστής, ΕΟΠΠΕΠ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ) με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ένταξης των εκπαιδευόμενων επαγγελματικής κατάρτισης και ειδικότερα των εκπαιδευόμενων Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση.

Από το έργο στο σύνολό του προβλέπεται να επωφεληθούν πανελλαδικά 2.000 εκπαιδευόμενοι από δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους (έως τον 8/2020), ενώ δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Στο παραπάνω πλαίσιο το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ υλοποιεί

–         τοΥποέργο 1 με τίτλο «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) – Ανατολική Μακεδονία / Θράκη, Δυτική Ελλάδα»

–         το Υποέργο 4 με τίτλο «Δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ) – Δυτική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο»

–         το Υποέργο 9 με τίτλο «Δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) – Νότιο Αιγαίο»

με ωφελούμενους αποδέκτες ως εξής:

-492 εκπαιδευμένοι σε Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας (Ανατολική Μακεδονία / Θράκη 178 εκπαιδευόμενοι και Δυτική Ελλάδα 314 εκπαιδευόμενοι)

-81 εκπαιδευμένοι στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτ. Μακεδονία 40 εκπαιδευόμενοι, Β. Αιγαίο 41 εκπαιδευόμενοι)

-42 εκπαιδευόμενοι σε Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας (Ν. Αιγαίο)

Πρόσκληση

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο