Ωράριο μαθημάτων

15:00 - 15:40

15:45 - 16:25

16:30 - 17:10

17:15 - 17:55

18:00 - 18:40

18:45 - 19:25

΄Εναρξη - λήξη - διάρκεια εξαμήνου

Διάρκεια εξαμήνου

Το σύνολο των ωρών, όλων των μαθημάτων είναι 300. Οι ώρες αυτές θα πρέπει να διεξαχθούν σε διάστημα από 12 έως 15 βδομάδες. Το πρόγραμμα, συνήθως, δημιουργείται στη βάση των 15 εβδομάδων, με 20 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα. Μπορεί όμως να διαμορφωθεί και για λιγότερες εβδομάδες, με ανάλογη αύξηση των εβδομαδιαίων ωρών.

Επίδοση Καταρτιζομένων

Είδος Εξέτασης

Βαρύτητα

Πρόοδος:

40%

Τελική Εξέταση:

60%

Τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας.

Στα ΙΕΚ xρησιμοποιείται η ακέραια δεκαβάθμια κλίμακα.
Η πρόοδος έχει βαρύτητα 40% και η τελική εξέταση 60%.
Παράδειγμα:
Βαθμός προόδου: 8
Βαθμός τελικής εξέτασης: 7
Τελικός Βαθμός = (8×40%) + (7×60%) = 3 + 4 = 7

Φοίτηση -Απουσίες

Ώρες 

15%

20%

1

2

2

2

5

6

3

7

9

4

9

12

5

11

15

6

14

18

7

16

21

8

18

24

Φοίτηση -Απουσίες

Ώρες 

15%

20%

9

20

27

10

23

30

11

25

33

12

27

36

13

30

39

14

32

42

15

34

45

16

36

48

Τρόπος υπολογισμού ορίων απουσιών

Στους πίνακες με τον τίτλο “Φόιτηση – Απουσίες” αναγράφονται οι ώρες του κάθε μαθήματος, ανά εβδομάδα και τα όρια των απουσιών. Στα ΔΙΕΚ δεν υπάρχει η έννοια της δικαιολογημένης απουσίας. Για κάθε μάθημα υπάρχει ένα όριο απουσιών, το οποίο είναι 15%. Σε έκτακτες περιπτώσεις (νοσοκομείο) το όριο αυξάνεται στο 20%

Η φοίτηση ενός καταρτιζομένου κρίνεται επαρκής όταν δεν υπερβεί tο όριο του 15% σε όλα τα μαθήματα. Σε διαφορετική περίπτωση υποχρεούται να επαναλάβει το ή τα μαθήματα. 
Έστω ότι ένα μάθημα διδάσκεται 3 ώρες την εβδομάδα. Το όριο του 15% υπολογίζεται ως εξής: 3 x 15 εβδομάδες κατάρτισης = 45 ώρες. Όριο 15% = 45 x 15% = 6,75 = 7. Όμοια για το όριο του 20% = 45 x 20% = 9.

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο