ΙΝΕ – ΓΣΕΕ | Πρακτική άσκηση

Μοιράσου το!

Υποβολή της Αίτησης

Προκήρυξη

15/11/2023

Αρ. Πρωτ.: 740

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εκπαιδευόμενων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) για συμμετοχή σε δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης

στο πλαίσιο των υποέργων 1, 4 και 9 της πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια

Βίου Μάθηση 2014-2020»

για τις περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία / Θράκη & Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία & Βόρειο Αιγαίο και Νότιο Αιγαίο

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ υλοποιεί ως συμπράττων δικαιούχος φορέας μέρος του έργου με τίτλο

«Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και αφορά συνολικά στην υλοποίηση δράσεων από σύμπραξη φορέων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ – συντονιστής, ΕΟΠΠΕΠ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ) με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ένταξης των εκπαιδευόμενων επαγγελματικής κατάρτισης και ειδικότερα των εκπαιδευόμενων Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση.

Από το έργο στο σύνολό του προβλέπεται να επωφεληθούν πανελλαδικά 2.000 εκπαιδευόμενοι από δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους, ενώ δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

και για τους οποίους προβλέπεται:

 • Η συμμετοχή σε εκπαίδευση 25 ωρών, σε οριζόντιες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες (εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση)
 • Η συμβουλευτική τους υποστήριξη από μέντορες

1

 • Η τοποθέτηση τους σε θέσεις πρακτικής άσκησης διάρκειας έως 960 ώρες (6 μήνες)

Η συμμετοχή των ωφελούμενων στη θεωρητική εκπαίδευση αποτελεί προαπαιτούμενο προκειμένου να υλοποιήσουν την πρακτική άσκηση.

Στο παραπάνω πλαίσιο το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ υλοποιεί

 • το Υποέργο 1 με τίτλο «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) – Ανατολική Μακεδονία / Θράκη, Δυτική Ελλάδα»
  • το Υποέργο 4 με τίτλο «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ) – Δυτική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο»
  • το Υποέργο 9 με τίτλο «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) – Νότιο Αιγαίο»

με ωφελούμενους αποδέκτες ως εξής:

 • 492 εκπαιδευμένοι σε Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας (Ανατολική Μακεδονία / Θράκη 178 εκπαιδευόμενοι και Δυτική Ελλάδα 314 εκπαιδευόμενοι)
 • 81    εκπαιδευμένοι   στις   Περιφέρειες    σε    Μετάβαση   (Δυτ.    Μακεδονία     40 εκπαιδευόμενοι, Β. Αιγαίο 41 εκπαιδευόμενοι)
 • 42 εκπαιδευόμενοι σε Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας (Ν. Αιγαίο)

Οι ως άνω δράσεις θα υλοποιούνται έως και τον Δεκέμβριο του 2024.

Σημειώνεται    ότι    η    πρακτική   άσκηση    θα    υλοποιείται   σύμφωνα    με την K5/97484/05.08.2021    (ΦΕΚ    3938/Β/26.08.2021)    Κοινή    Υπουργική                         Απόφαση

«Πρακτική    άσκηση    σπουδαστών    Ινστιτούτων     Επαγγελματικής                      Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

1.     Αντικείμενο πρόσκλησης

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την από 28/09/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και τις με αρ. πρωτ. 668/18-10-2023 ΑΥΙΜ ΥΕ1, 667/18-10- 2023 ΑΥΙΜ ΥΕ4 και 669/18-10-2023 ΑΥΙΜ ΥΕ9 της πράξης με MIS 5069416, αντικείμενο της παρούσας είναι η πρόσκληση εκπαιδευόμενων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), από δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

καθώς και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους, ενώ δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για τη συμμετοχή τους ως αποδέκτες – ωφελούμενοι των δράσεων των Υποέργων 1, 4 και 9 στις περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία / Θράκη & Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία & Βόρειο Αιγαίο και Νότιο Αιγαίο (βλ. πίνακα 1), της ως άνω πράξης, μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής σχετικής αίτησης και σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται κατωτέρω από την παρούσα.

Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν μια από τις παρακάτω περιφέρειες εφαρμογής του έργου:

Πίνακας 1

  Περιφέρειες υλοποίησης έργου ΙΝΕ/ΓΣΕΕΕνδεικτική κατανομή εκπαιδευόμενων ΙΕΚ (αριθμός ατόμων)
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη  Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας – Ανατολική Μακεδονία / Θράκη, Δυτ. Ελλάδα  178
Δυτική Ελλάδα314
  Δυτική Μακεδονία      Περιφέρειες σε Μετάβαση – Δυτ. Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο  40
  Βόρειο Αιγαίο  41
Νότιο ΑιγαίοΠερισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας – Ν. Αιγαίο42

2.     Προϋποθέσεις και διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής. Κριτήρια επιλογής – αξιολόγησης

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας / Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Βόρειου Αιγαίου και Νότιου Αιγαίου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην παρούσα έχουν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού εκπαιδευόμενοι Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και ιδιωτικά, που έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους και οι οποίοι:

 • δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης. Αφορά τόσο τους ωφελούμενους που ξεκινούν για πρώτη φορά την πρακτική τους άσκηση όσο και αυτούς που, για οποιοδήποτε λόγο, διέκοψαν ή δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση.
  • δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
  • δεν παρακολουθούν άλλη συναφή πράξη.

Προς απόδειξη των παραπάνω υποχρεωτικών κριτηρίων, που εξασφαλίζουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην παρούσα, οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα κάτωθι δικαιολογητικά (σε ευκρινή αρχεία pdf), μέσω πληροφοριακού συστήματος, που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς του έργου με MIS 5069416 και βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-iekpraktiki.gr:

1. Βεβαίωση ολοκλήρωσης θεωρητικής εκπαίδευσης με αναφορά στο ότι δεν έχουν υλοποιήσει πρακτική άσκηση (από το ΙΕΚ φοίτησης).

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη συμμετοχής του/της υποψήφιου/ας σε άλλο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.

* Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δύναται να εκδοθούν είτε από δημόσια αρχή π.χ. ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα κλπ. ή ψηφιακά μέσω του www.gov.gr).

** Τα ως άνω δικαιολογητικά, συνοδεία αντιγράφου των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας ενδέχεται να προσκομιστούν από τους υποψηφίους της παρούσας και σε φυσικό αρχείο εφόσον ζητηθούν από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

Με την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης (η οποία ενέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και συνιστά εξουσιοδότηση προς το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για την περαιτέρω επεξεργασία, των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με MIS 5069416) και των συνημμένων σε αυτή δικαιολογητικών εκδίδεται Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) με τον οποίο γίνεται η οποιαδήποτε μελλοντική αναφορά στην αίτηση. Ο κωδικός αυτός είναι ορατός από την κατάσταση της αίτησης και την προβολή της οριστικοποιημένης αίτησης του υποψήφιου.

Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα που θα δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.

Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι στην αίτηση έχουν αναγραφεί λάθος στοιχεία, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση, αφού ακυρώσουν την προηγούμενη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι:

Α. δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί η αίτηση από τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης.

Β. δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κάλυψης των θέσεων για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας / Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Βόρειου Αιγαίου και Νότιου Αιγαίου.

Γ. δεν έχει λήξει το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Οι υποψήφιοι/ες εφόσον πληρούν, τις ως άνω υποχρεωτικές απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση εντάσσονται ως δυνητικοί δικαιούχοι ωφελούμενοι της πράξης σε προσωρινούς πίνακες ανά περιφέρεια εφαρμογής του έργου και κατατάσσονται σε αυτούς με μοναδικό κριτήριο τον χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησής τους.

Πριν την ένταξη των υποψήφιων στο έργο θα πραγματοποιείται από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ διοικητική επαλήθευση / έλεγχος των στοιχείων τους και σε περίπτωση μη επαλήθευσης των στοιχείων αυτών, η αίτησή τους θα απορρίπτεται.

Κατόπιν της επαλήθευσης των στοιχείων τους οι υποψήφιοι/ες θα καλούνται να συμμετάσχουν στο ως άνω έργο, έως τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων σε αυτό για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας /Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Βόρειου Αιγαίου και Νότιου Αιγαίου ως δυνητικοί δικαιούχοι ωφελούμενοι.

Να ληφθούν υπόψη από τους υποψήφιους/ες τα εξής:

 • Το τελικό Μητρώο των δικαιούχων ωφελούμενων για τοποθέτηση σε πρακτική άσκηση θα περιλαμβάνει όσους από τους επιτυχώς αιτούντες ολοκληρώσουν τη θεωρητική εκπαίδευση των 25 ωρών (εξ αποστάσεως, ασύγχρονη)
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν κατά τον χρόνο της αίτησης τα σχετικά αποδεικτικά πιστοποίησης των απαραίτητων κριτηρίων συμμετοχής στην παρούσα και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής,

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής και ταυτόχρονης υποβολής δικαιολογητικών (σε μορφή pdf) θα είναι ανοικτή από τη δημοσίευση της παρούσας και έως την 6/2024, δηλαδή έως και έξι (6) μήνες πριν την ολοκλήρωση των δράσεων υλοποίησης επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης διάρκειας έξι (6) μηνών (έως 960 ώρες). Ωστόσο, και σε περίπτωση που καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας /Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Βόρειου Αιγαίου και Νότιου Αιγαίου νωρίτερα, ο ως άνω χρόνος θα τροποποιείται με σχετική ενημέρωση που θα αναρτάται στον ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες του έργου με MIS 5069416 και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΝΕ /ΓΣΕΕ.

Σημειώνεται ότι: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Περί Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (για να ενημερωθείτε για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, καθώς και για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησής τους, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.inegsee.gr/politiki-prostasias-prosopikon- dedomenon-in-e-g-s-e-e/. Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώνονται οι υποψήφιοι/ες ότι ενδέχεται να χορηγηθεί πρόσβαση, σε υποψήφιους/ες που δεν θα επιλεχθούν, στα στοιχεία συνυποψηφίων τους που προηγούνται έναντι αυτών στον τελικό πίνακα κατάταξης, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα προσβολής (ενστάσεις) των σχετικών αποφάσεων. Προς τον σκοπό της διασφάλισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η πρόσβαση θα είναι δυνατή μόνο με επιτόπια επίδειξη στα γραφεία του Φορέα, υπό την επίβλεψη αρμόδιου προς τούτο υπαλλήλου, χωρίς τη δυνατότητα λήψης αντιγράφων και θα αφορά αυστηρά και μόνο σε στοιχεία που αποτέλεσαν βάση της αξιολόγησης.

3.     Διαδικασία επιλογής και συγκρότηση μητρώου ωφελούμενων

Η επιλογή των υποψηφίων ωφελούμενων του έργου με MIS 5069416 για τις περιφέρειες εφαρμογής του από την παρούσα Ανατολικής Μακεδονίας /Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Βόρειου Αιγαίου και Νότιου Αιγαίου θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας βάσει της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής και των συνημμένων απαραίτητων δικαιολογητικών και εφόσον αποδειχθεί η πλήρωση των υποχρεωτικών προϋποθέσεων συμμετοχής όπως αναφέρονται στο προηγούμενό εδάφιο και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων (βλ. παραπάνω Πίνακας 1).

Ο έλεγχος, θα πραγματοποιείται σε πρώτο επίπεδο αυτόματα, από το ειδικό πληροφοριακό σύστημα που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες του έργου.

Όσοι υποψήφιοι/ες κριθούν επιλέξιμοι από τον παραπάνω αυτόματο έλεγχο, εντάσσονται στο Προσωρινό Μητρώο Ωφελούμενων για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας /Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Βόρειου Αιγαίου και Νότιου Αιγαίου.

Η πρώτη φάση ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών των ωφελούμενων θα πραγματοποιείται από Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό από το Δ.Σ. του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

Στη συνέχεια θα εκδίδεται σχετική απόφαση του ΔΣ του ΙΝΕ ΓΣΕΕ σύμφωνα με την οποία οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για τα ως άνω προσωρινά αποτελέσματα μέσω

ανάρτησης Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης (ανά περιφέρεια εφαρμογής του έργου) στον ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες του έργου με MIS 5069416 και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

Εάν κατά την ως άνω διαδικασία διοικητικής επαλήθευσης από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ διαπιστωθεί ότι ο ωφελούμενος δεν πληροί κάποιο από τα απαραίτητα κριτήρια ένταξης στο μητρώο ωφελούμενων της παρούσας απεντάσσεται από το μητρώο ωφελούμενων για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας /Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Βόρειου Αιγαίου και Νότιου Αιγαίου σε συνέχεια πρακτικού αξιολόγησης της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και με απόφαση του ΔΣ του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για τα προσωρινά αποτελέσματα μέσω ανάρτησης Πινάκων Κατάταξης (ανά περιφέρεια εφαρμογής του έργου) στον ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες του έργου με MIS 5069416 (link πλατφόρμας www.e- iekpraktiki.gr) και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ .

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Οι ενστάσεις αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: marytsouk@inegsee.gr και οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες. Ακολούθως η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων η οποία έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό από το Δ.Σ. του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ υποχρεούται να αξιολογήσει τις υποβληθείσες ενστάσεις, μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Μετά την αξιολόγηση οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τα οριστικά αποτελέσματα μέσω ανάρτησης Οριστικών Πινάκων Κατάταξης (ανά περιφέρεια εφαρμογής του έργου) στον ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες του έργου με MIS 5069416 (www.e-iekpraktiki.gr ) και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

Επισημαίνεται ότι:

 • μετά την άπρακτη παρέλευση του πενθήμερου των ενστάσεων, οι εκάστοτε προσωρινοί πίνακες καθίστανται οριστικοί,
 • με δεδομένο ότι το μητρώο θα είναι ανοιχτό δε θα υπάρξει ένας τελικός πίνακας αξιολόγησης υποψηφίων και κατάταξης βάσει του χρόνου υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησής τους, αλλά οριστικοί πίνακες σε τακτά χρονικά διαστήματα,
 • μετά την ανάρτηση των εκάστοτε οριστικών πινάκων οι δικαιούχοι ωφελούμενοι θα καλούνται να εγγραφούν άμεσα στην πλατφόρμα εκπαίδευσης για την παρακολούθηση της θεωρητικής εκπαίδευσης 25 ωρών, ώστε κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης να συμπεριληφθούν στο μητρώο

δικαιούχων ωφελούμενων του έργου με κωδικό ΟΠΣ 5069416 για τοποθέτηση σε θέσεις πρακτικής άσκησης.

 • οι προσωρινοί και οριστικοί πίνακες της παρούσας θα περιλαμβάνουν ΜΟΝΟ τους κωδικούς ΚΑΥΑΣ των υποψηφίων.

4.     Υποχρεώσεις ωφελούμενων

Οι δικαιούχοι ωφελούμενοι του έργου με MIS 5069416 υποχρεούνται να συμπληρώσουν απαραίτητα απογραφικά δελτία για τη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων τα οποία αφορούν σε προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβανομένων, όπου απαιτείται και ευαίσθητων, για την περαιτέρω επεξεργασία τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της παρακολούθησης του έργου μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων.

Κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες υλοποίησης του ως άνω έργου εφαρμόζεται η πολιτική ασφαλείας του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για την προστασία τους καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας (GDPR).

Η υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων ισχύει και για την περίπτωση διακοπής της συμμετοχής των ωφελούμενων στο ως άνω έργο προ της ολοκλήρωσής του.

Η μη συμπλήρωση των απογραφικών από τον ωφελούμενο, επιφέρει τη μη καταβολή χορήγησης αποζημίωσης πρακτικής άσκησης.

Οι δικαιούχοι ωφελούμενοι του ως άνω έργου προ της τοποθέτησης σε θέσεις πρακτικής άσκησης θα πρέπει υποχρεωτικά να ολοκληρώσουν θεωρητική εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση 25 ωρών. Σε περίπτωση που ο/η ωφελούμενος/η δεν ολοκληρώσει επιτυχώς τη θεωρητική εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση 25 ωρών δεν θα τοποθετηθεί σε θέση πρακτικής άσκησης και θα διαγράφεται αυτόματα από το μητρώο ωφελούμενων του έργου. Σε κάθε ωφελούμενο/η που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τη θεωρητική κατάρτιση θα χορηγείται από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Επίσης, οι δικαιούχοι ωφελούμενοι του ως άνω έργου

 • θα πραγματοποιήσουν   την   πρακτική   τους   άσκηση   σύμφωνα   με   την

K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/Β/26.08.2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση

«Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,

 • θα πρέπει να συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε δράση υπηρεσιών εκπαιδευτικού μέντορινγκ, ήτοι σε δράσεις ποιοτικής και συνεχής παρακολούθησης τους από μέντορες καθ’ όλη τη διάρκεια της 25ωρης θεωρητικής κατάρτισης και της 6μηνης πρακτικής τους άσκησης μέσω οκτώ (8) συναντήσεων (δια ζώσης ή μέσω εργαλείου τηλεδιάσκεψης, όπως zoom) (συνολική διάρκεια εκάστης συνάντησης: μία (1) ώρα). Οι συναντήσεις προβλέπεται να πραγματοποιούνται

πρωινές ή/και απογευματινές ώρες, τις καθημερινές Δευτέρα με Παρασκευή και σε ειδικές περιπτώσεις και Σάββατο.

Σημειώνεται ότι, μεταξύ του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και του/της ωφελούμενου/ης θα συναφθεί διμερές σύμφωνο συνεργασίας το οποίο θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τους όρους της παρούσας, και ιδίως όρους που αφορούν στα κάτωθι:

 1. Ο/Η ωφελούμενος/η αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετάσχει στο σύνολο των υπηρεσιών που προβλέπονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας,
 2. Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει τις υπηρεσίες αυτές σύμφωνα με τους όρους της παρούσας

Τέλος, και για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης ο/η ωφελούμενος/η θα συνάψει επιπλέον τριμερή ειδική σύμβαση σύμφωνα με την K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/Β/26.08.2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Κάθε ωφελούμενος δεν επιτρέπεται να συνάψει συμβάσεις με περισσότερους του ενός συμπράττοντες φορείς του έργου με MIS 5069416.

5.     Αποζημίωση πρακτικά ασκούμενου

Σε κάθε ωφελούμενο/η που θα ολοκληρώσει επιτυχώς το σύνολο των υπηρεσιών που προβλέπονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας θα καταβάλλεται από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ αποζημίωση (3,484 €/ώρα εξάμηνης (έως 960 ώρες) πρακτικής άσκησης) σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 31986/Β/28.03.2023) «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», όπως ισχύει.

6.     Πληροφορίες – Λοιπά στοιχεία

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρέχονται καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 11:00-15:00, ανάλογα με την περιφέρεια ενδιαφέροντος:

ΙΝΕ /ΓΣΕΕ Ξάνθη Μαρία Κώστογλου

Τηλ: 25410 64448/84385

E-mail: emacedoniathrace@reg.inegsee.gr

ΙΝΕ /ΓΣΕΕ Πάτρα

Κατερίνα Μπάρλου

Τηλ: 2610 226347/624755

E-mail: westgreece@reg.inegsee.gr

ΙΝΕ /ΓΣΕΕ Κοζάνη Χριστίνα Κυριακίδη Τηλ: 24610 49780

E-mail: westmacedonia@reg.inegsee.gr

ΙΝΕ /ΓΣΕΕ Χίος

Σταματία Πολίτη Τηλ: 22710 23550

E-mail: northaegean@reg.inegsee.gr

ΙΝΕ ΓΣΕΕ Ρόδος

Γιώργος Γιαννακάκης Τηλ: 22410 70408

E-mail: southaegean@reg.inegsee.gr

Η πρόσκληση αναρτάται στον ιστότοπο www.e-iekpraktiki.gr που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες του έργου με MIS 5069416 και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ https://www.inegsee.gr/ τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 7α της ΥΑ 137675/EΥΘΥ1016/18 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018).

Ο Πρόεδρος του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο