Θέσεις εργασίας στο ΕΚΑΒ

Μοιράσου το!
  • 29
    Shares

Προκήρυξη έξι (6) θέσεων από το ΕΚΑΒ. Αιτήσεις μέχρι 22 Σεπτεμβρίου 2021. Για απόφοιτους της ειδικότητας Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου (με δίπλωμα κατάρτισης ή βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης).

Θα θέλαμε να σας ενημερώσομε ότι  το  παράρτημά μας, ΕΚΑΒ Μυτιλήνης, προχώρησε στις 7/9/2021  στην  3η επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου μεταξύ του ΕΚΑΒ και έξι (06) Διασωστών  διάρκειας  ενός  (1)  έτους, για  τις ανάγκες του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREGV-Α ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 με τίτλο πράξης «Περίθαλψη αδυνάμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας – Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ.».Οι 6 διασώστες θα απασχοληθούν στα πλωτά ασθενοφόρα στα νησιά Ρόδου, Νάξου και Λέρου.

Ως εκ τούτου θα θέλαμε να σας προτρέψουμε αν το επιθυμείτε, στην ενημέρωση τυχόν υποψηφίων που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο εκπαίδευσής τους στο τμήμα σας, και ενδεχομένως να ενδιαφερθούν να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 22/09/2021 ενώ τα υποχρεωτικά προσόντα , όπως φαίνονται και στην πρόσκληση είναι:

α) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει)

β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρων του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή άλλο ισότιμο δίπλωμα σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

γ) Βεβαίωση ότι ο υποψήφιος πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος “Διασώστη – Πλήρωμα Ασθενοφόρου” (ν. 3919/2011 όπως ισχύει, Υ.Α. Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/4-3-2015, ΦΕΚ 1486/16-7-2015/τ.Β΄ και Υ.Α. Γ4α/Γ.Π. οικ.34218/8-5-2017, ΦΕΚ 1729/19.5.2017/τ.Β΄), που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

 Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη των θέσεων γίνονται δεκτά  αντί του υπό στοιχείου (β) απολυτήριος τίτλος Ελληνικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος  τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής με βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ΕΚΑΒ της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρων-Διασώστης».

Scroll to Top