Αναθέσεις Μαθημάτων 2023Β

Μοιράσου το!

Ενημερώνουμε του υποψήφιους εκπαιδευτές, μέλη του μητρώου εκπαιδευτών Δ.ΙΕΚ, ότι τα emails των αναθέσεων των μαθημάτων για το εξάμηνο 2023Β, θα αρχίσουν να αποστέλλονται από την Τρίτη 10/10/2023 και θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 11/10/2023.

  • Η ενημέρωση των εκπαιδευτών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12/10/2023 στις 16:00 στη γραμματεία του ΙΕΚ (στη νέα διεύθυνση)

Οι αναθέσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω:

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα προσόντα των εκπαιδευτών ανά μάθημα, από τους οδηγούς κατάρτισης των ειδικοτήτων (θα τους βρείτε στη σελίδα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)

Άρθρο 26 Εκπαιδευτές – Ανάθεση μαθημάτων

1. Η Διοίκηση του Ι.Ε.Κ. υποχρεούται να αναρτά το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τμημάτων στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Κ., πριν τη δήλωση των μαθημάτων του εξαμήνου από τους υποψήφιους εκπαιδευτές. Με απόφαση του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. δύνανται να γίνονται αλλαγές στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, σε ειδικές περιπτώσεις οι οποίες αφορούν σε συνεργασίες με εξωτερικούς εργαστηριακούς χώρους.

2. Οι αναθέσεις των διδακτικών ωρών στα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. που έχουν υποβάλει σχετική δήλωση μαθημάτων, πραγματοποιούνται με αυστηρή τήρηση των αξιολογικών πινάκων ανά Δ.Ι.Ε.Κ., ειδικότητα και μάθημα, όπως αυτοί προκύπτουν από την προβλεπόμενη διαδικασία του Κανονισμού Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ..

3. Για την ανάθεση διδακτικών ωρών στα μαθήματα του προγράμματος κατάρτισης κάθε ειδικότητας λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα των εκπαιδευτών, όπως αυτά περιγράφονται στους πιστοποιημένους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οδηγούς Κατάρτισης. Τα οριζόμενα προσοντολόγια στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας είναι κριτήριο που υπερτερεί της σειράς κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτών στους αξιολογικούς πίνακες κάθε μαθήματος.

4. Η πρόταση από το Ι.Ε.Κ. για ανάθεση διδακτικών ωρών στον υποψήφιο εκπαιδευτή, γίνεται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός του ωραρίου λειτουργίας του Ι.Ε.Κ.. Ομοίως, η συνολική ή εν μέρει αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης ανάθεσης διδακτικών ωρών από τον υποψήφιο εκπαιδευτή γίνεται απαραιτήτως με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Ι.Ε.Κ. εντός πέντε (5) ωρών από την ώρα αποστολής της πρότασης ανάθεσης, εξαιρουμένου του χρονικού διαστήματος που δεν λειτουργεί το Ι.Ε.Κ.. Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει χωρίς απάντηση από τον υποψήφιο εκπαιδευτή, θεωρείται ότι ο εκπαιδευτής αρνήθηκε την ανάθεση. Όταν ο εκπαιδευτής δεν αποδεχθεί με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ανατιθέμενο σε αυτόν μάθημα εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, το μάθημα ανατίθεται στον αμέσως επόψήφιο του αντίστοιχου πίνακα κατάταξης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό Κατάρτισης.

5. Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι δεκαέξι (16) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως εκτός των παρακάτω περιπτώσεων: α) δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες, β) οκτώ (8) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, όταν ο εκπαιδευτής έχει την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή έχει πλήρη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα ή είναι συνταξιούχος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που απαιτείται υπέρβαση ωρών διδασκαλίας και έχει εξαντληθεί η δυνατότητα ανάθεσης σε εκπαιδευτή του αξιολογικού πίνακα του μαθήματος, η διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. δύναται να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα στην Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, για ανάθεση ωρών διδασκαλίας που υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια.

6. Η παραίτηση εκπαιδευτή μετά την αποδοχή της ανάθεσης του μαθήματος επιφέρει παύση του εκπαιδευτή από μέλος του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για το τρέχον και το αμέσως επόμενο εξάμηνο κατάρτισης.

7. Στην περίπτωση μαθημάτων που δεν έχουν δηλωθεί από υποψήφιους εκπαιδευτές ή έχει εξαντληθεί η δυνατότητα ανάθεσης σε εκπαιδευτή του αξιολογικού πίνακα του μαθήματος, τα μαθήματα αυτά, με ευθύνη της διεύθυνσης του Ι.Ε.Κ., ανατίθενται σε εκπαιδευτές μέλη του Μητρώου, με προσόντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στους αντίστοιχους Οδηγούς Κατάρτισης ακολουθώντας τη διαδικασία της παρ. 4 του παρόντος.

8. Οι αμοιβές των εκπαιδευτών καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο