Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία;

Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και σε 960 ώρες Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας. Η Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία είναι υποχρεωτική προκειμένου ο καταρτιζόμενος να αποφοιτήσει, να αποκτήσει τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) και να έχει δικαίωμα να λάβει μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.
Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους κι αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτιση τους κλάδους σε θέσεις που προσφέρονται από εργοδότες (φορείς κι επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα).

Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ

Οι 960 ώρες της Πρακτικής Άσκησης είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη των 4 εξαμήνων κατάρτισης ή σε ορισμένες περιπτώσεις παράλληλα με το Γ’ ή το Δ’ εξάμηνο κατάρτισης.

Κάθε ασκούμενος πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση με την εποπτεία του ΙΕΚ χωρίς να καταλαμβάνει θέση εργασίας. Επομένως, η Πρακτική Άσκηση δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση για τους εργοδότες.

Επισημαίνουμε ότι η Διεύθυνση του ΙΕΚ είναι αρμόδια για την έγκριση, τη διακοπή και τη ολοκλήρωση κάθε Πρακτικής Άσκησης. Ανεπίσημες συνεννοήσεις ή άτυπες συμφωνίες μεταξύ ασκούμενων και εργοδοτών δίχως να έχει μεσολαβήσει η σχετική απόφαση της Διεύθυνσης του ΙΕΚ, είναι παράτυπες και προφανώς δεν ισχύουν.

Το ΙΕΚ (μέσω του ΙΝΕΔΙΒΙΜ) μεριμνά για την ασφάλιση των πρακτικά ασκούμενων μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης.

Οι σπουδαστές των ΙΕΚ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, μετά από αίτησή τους απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές των IEΚ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης.

Η περίοδος Πρακτικής Άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς όμως να υπερβαίνει χρονικά το ένα (1) ημερολογιακό έτος.

Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του ΙΕΚ. Για κάθε πρακτική άσκηση είναι δυνατό να οριστεί κατάλληλος επόπτης που θα παρακολουθεί την πορεία της Πρακτικής Άσκησης.

Η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την Πρακτική Άσκηση σε χώρους εργασίας, εφόσον οι σπουδαστές δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται μόνο την 1η και την 15η κάθε μήνα.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης πρέπει να κατατεθούν στη Διεύθυνση του ΙΕΚ και να ελεγχθούν τουλάχιστο τρεις εργάσιμες μέρεςπριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης και είναι τα παρακάτω:

Στη συνέχεια, εφόσον εκδοθεί η απόφαση έγκρισης της πρακτικής άσκησης από το ΙΕΚ, ο καταρτιζόμενος ξεκινά την Πρακτική Άσκηση.

Μία φορά κάθε μήνα κάθε ασκούμενος υποχρεούται να φέρνει στο ΙΕΚ το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης για έλεγχο. Η σωστή συμπλήρωση του βιβλίου αποτελεί ευθύνη του ασκούμενου. Πολλές φορές έχουν διαπιστωθεί λάθη ή παραλείψεις.

Διακοπή της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να γίνει μόνο για πολύ σοβαρό λόγο και σε αυτή την περίπτωση πρέπει άμεσα να ενημερωθεί το ΙΕΚ και να εκδόσει τη σχετική απόφαση.

Μετά τη λήξη ή μετά τη διακοπή της Πρακτικής Άσκησης, οι ασκούμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση Παρουσίας για τις ώρες της Πρακτικής Άσκησης που έχουν πραγματοποιηθεί (συμπληρώνεται από τον εργοδότη).
  • Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησηςσυμπληρωμένο κι υπογεγραμμένο από τον ασκούμενο και τον εργοδότη.
  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες σε περίπτωση λήξης της Πρακτικής Άσκησης εφόσον έχουν ολοκληρωθεί και τα τέσσερα εξέμηνα της φοίτησης ώστε να εκδοθεί η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ).

Μαθητεία ΙΕΚ

Το «Πρόγραμμα Μαθητείας ΙΕΚ» αφορά στο 5ο εξάμηνο κατάρτισης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Υλοποιείται με το δυικό σύστημα εκπαίδευσης στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής. Η Μαθητεία στα ΙΕΚ αποτελείται από δύο τμήματα: το «Πρόγραμμα Μαθητείας στο ΙΕΚ» και το «Πρόγραμμα Μαθητείας στον χώρο εργασίας». Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 960 ώρες και επιμερίζεται σε 192 ώρες κατάρτιση στο ΙΕΚ, και 768 ώρες μαθητεία στον χώρο εργασίας. Η χρονική κατανομή των ωρών μεταξύ δομής κατάρτισης και χώρου εργασίας ανά εβδομάδα ορίζεται σε μία ημέρα στο ΙΕΚ και τέσσερις ημέρες στον χώρο εργασίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Πρόγραμμα Σπουδών Μαθητείας.